OBCHODNÍ PODMÍNKY - ARCHIV

Všeobecné obchodní podmínky - archiv VOP

Obchodní podmínky platné před 10/2020

obchodní společnosti YES Distribuce s.r.o., IČO: 069 31 944, se sídlem Italská 69, Praha 2, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291572

pro prodej zboží a/nebo poukazů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sayyes.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.sayyes.cz je společnost
YES Distribuce s.r.o., IČO: 069 31 944, se sídlem Italská 69, Praha 2, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291572 (dále jen „prodávající“).

1.2. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

a) Adresa: Italská 69, Praha 2, PSČ 120 00.

b) Telefon: +420 770 117 866.

c) E-mail: eshop@sayyes.cz.

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv (dále jen „smlouva“) mezi prodávajícím a třetí osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webových stránkách www.sayyes.cz (dále jen „internetový obchod“), prostřednictvím rozhraní webové stránky, a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy.

1.4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „smluvní strany“) při realizaci smlouvy prostřednictvím webových stránek internetového obchodu a další související právní vztahy.

1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující, který má v úmyslu uzavřít s prodávajícím smlouvu, jedná při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.

1.6. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně jen v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Prodávající informuje kupující o změně obchodních podmínek na webových stránkách internetového obchodu, případně jiným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním obchodních podmínek kupující mohl bez přiměřených obtíží seznámit.

2. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží a poukazů nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a poukazů. Ceny nabízeného zboží a poukazů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo nákladů spojených s balením a dodáním zboží a poukazů (dále jen „poštovné“), není-li výslovně v čl. 5 stanoveno jinak. Nabídka prodeje zboží, poukazů a ceny tohoto zboží, poukazů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží a poukazů umístěných v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a poukazů.

2.2. Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí v případech, kdy je zboží a/nebo poukazy doručovány v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3. POUKAZY

3.1. Poukazem se rozumí listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby osobou, která ji vydala a která má uskutečnit dodání zboží nebo poskytnutí této služby (dále jen „dodavatel“). Jedná se o ceninu, vydanou dodavatelem, jejíž prodej kupujícímu zajišťuje na svůj účet prodávající. Poukaz může mít listinnou nebo elektronickou podobu.

3.2. Dodavatelem v internetovém obchodě je společnost:

a) Klinika Yes Visage a.s., IČO: 02463750, K sopce 839/30, Jinonice, 158 00 Praha 5.

3.3. Kupující bere na vědomí podmínky využití poukazu:

a) Poukaz je vydáván na služby dodavatele v oblasti estetické medicíny charakteru neinvazivních zákroků.

b) Kupující má nárok na využití poukazu v přesně časově vymezeném období uvedeném na poukazu, poté nárok kupujícího na poskytnutí plnění dle poukazu zaniká a peníze se v takovém případě nevracejí.

c) Poukaz lze u dodavatele uplatnit jen jednou, jednorázově, a to v plné výši hodnoty poukazu, je-li hodnota vybrané služby menší, do hodnoty poukazu se peníze nevrací. Hodnotou jednoho poukazu lze uhradit více služeb. Překročí-li služby dodavatele hodnotu poukazu, uhradí kupující rozdíl na místě. Hodnoty dárkových poukazů nelze sčítat, lze použít vždy pouze jeden dárkový poukaz při jedné návštěvě či transakci.

d) Poukaz nemůže být vyměněn za hotovost.

Konkrétní podmínky užití poukazu mohou být rovněž uvedeny přímo na poukazu.

3.4. Poukaz je vždy opatřen unikátním kódem. Při úhradě poukazem je nutné předat dodavateli originál. Na ztrátu či odcizení originálu dárkového poukazu nebere dodavatel zřetel.

4. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ A/NEBO POUKAZŮ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1. Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodávajícím tím, že požadované zboží a/nebo poukazy vloží do košíku. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

4.2. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícího, za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email.

4.3. V případech, kdy kupující kupuje v internetovém obchodě poukaz, který je nutné následně u dodavatele uplatnit, je kupujícímu potvrzeno obdržení objednávky poukazu prostřednictvím internetového obchodu a kupující dále za účelem uplatnění poukazu kontaktuje dodavatele, se kterým je následně uzavřena smlouva v souladu s podmínkami dodavatele. Dodavatel vystavuje následně daňový doklad za poskytnuté služby či prodané zboží a poukaz je započten jako úplata.

4.4. Kupující vůči prodávajícímu prohlašuje a zaručuje, že:

a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat v internetovém obchodě takové zboží a/nebo poukazy, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,

c) veškeré údaje, které poskytuje prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) se před zahájením užívání internetového obchodu důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

4.5. Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (nestandardní množství zboží a/nebo poukazů, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

4.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

4.8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.

5. CENA A ÚHRADA OBJEDNÁVKY

5.1. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné. Ceny se vztahují k popsaným produktům.

5.2. Cenu zboží a/nebo poukazů a případné náklady spojené s dodáním zboží a/nebo poukazů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti či platební kartou při osobním odběru na pobočkách prodávajícího;

b) on-line platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány ComGate (poskytovatele ComGate Payments, a.s.) ;

c) bankovním převodem prostřednictvím zabezpečené platební brány ComGate (poskytovatele ComGate Payments, a.s.).

5.3. Kupující je povinen označit bezhotovostní platbu zboží a/nebo poukazů variabilním symbolem platby, který je kupujícímu oznámen spolu s akceptací objednávky na kupujícím uvedenou adresu elektronické pošty.

5.4. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

5.5. Závazek kupujícího k úhradě ceny zboží a/nebo poukazů je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle smlouvy nebo dle těchto obchodních podmínek. Převzetí zboží a/nebo poukazů kupujícím je zásadně možné až po jejich úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

5.6. Poukaz bude kupujícímu prostřednictvím internetového obchodu odeslán na kupujícím uvedenou adresu elektronické pošty v okamžiku splnění závazku kupujícího k úhradě ceny poukazu.

5.7. K ceně zboží a/nebo poukazů bude připočítáno poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží a/nebo poukazů, pokud je součástí objednávky.

6. DOPRAVA A POŠTOVNÉ

6.1. Doprava a poštovné se řídí podmínkami uvedenými v sekci Doprava a platba, které jsou uvedeny na www.sayyes.cz.

6.2. Zaslání poukazu elektronickou poštou je zdarma.

7. DODACÍ LHŮTA

7.1. Zboží a/nebo poukazy budou kupujícímu odeslány v případě, že:

a) zboží a/nebo poukazy jsou skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky; nebo

b) u zboží a/nebo poukazů, které není skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení ve lhůtě dostupnosti uvedené u daného zboží a/nebo poukazů od přijetí objednávky.

7.2. Kupující je povinen zboží a/nebo poukazy od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura je kupujícímu zaslána elektronicky po obdržení platby kupujícím.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

8.2. Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době, jsou uvedeny v Reklamačním řádu prodávajícího, který je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek.

8.3. Pokud kupující reklamované zboží zasílá na adresu prodávajícího (tj. nepředává ho přímo osobně prodávajícímu), doporučuje prodávající spolu s reklamovaným zbožím zaslat i reklamační list a kopii dokladu o koupi zboží.

8.4. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Je tak zajištěna mimo jiné možnost vrácení reklamovaného zboží způsobem, který nezpůsobí kupujícímu náklady.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne následujícího po dni:

a) převzetí zboží a/nebo poukazů, jde-li o kupní smlouvu; nebo

b) převzetí poslední dodávky zboží a/nebo poukazů, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí a/nebo poukazů.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

9.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího:

a) na adrese: Italská 69, PSČ 120 00 Praha 2; či

b) na emailové adrese: eshop@sayyes.cz,

a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních nebo e-mailem). Kupující, který je spotřebitelem, může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (viz Příloha č. 2 těchto obchodních podmínek), není to však jeho povinností.

9.3. V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.

9.4. V případě uplatnění práva dle bodu 8.1. těchto obchodních podmínek je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží a/nebo poukazy, které od prodávajícího obdržel zaslat prodávajícímu:

a) na adresu Italská 69, PSČ 120 00 Praha 2; nebo

b) předat prodávajícímu v kterékoliv pobočce.

Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží a/nebo poukazy zpět před jejím uplynutím. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží a/nebo poukazů. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených právními předpisy.

9.5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle bodu 8.1. těchto obchodních podmínek, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží a/nebo poukazů, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží a/nebo poukazů ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží a/nebo poukazů (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží a/nebo poukazy předá nebo prokáže, že zboží a/nebo poukazy prodávajícímu odeslal.

9.6. V případě platného a účinného odstoupení kupujícím nebude poukaz dodavatelem přijat a na jeho základě nebude umožněno čerpat služby a/nebo zboží dodavatele.

9.7. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží a/nebo poukazů, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím a/nebo poukazy jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží a/nebo poukazy poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.8. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy na dodávku zboží a/nebo poukazů nelze odstoupit v následujících případech:

a) předmětem koupě bylo zboží a/nebo poukazy upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

b) předmětem koupě bylo zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) předmětem koupě bylo zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

9.9. Odstoupí-li kupující poukazu bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí kupující prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí kupující prodávajícímu poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

9.10. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím a/nebo poukazy poskytovány dárky, kterými se rozumí produkty přibalené ke zboží a/nebo poukazům i produkty poskytnuté kupujícímu navíc k nakoupenému zboží a/nebo poukazům za cenu nepřesahující 1,- Kč bez DPH, a dojde-li k využití práva odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím a/nebo poukazy vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

10. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

10.1. Ke zrušení objednávky ze strany prodávajícího může dojít zejména v případě, že objednané zboží a/nebo poukazy se již nevyrábí nebo nedodávají nebo dojde k vyčerpání zásob. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluví se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného zboží jiným a/nebo poukazů, zrušení objednávky apod.).

10.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud má důvodné podezření, že kupující má v úmyslu prodávat objednané zboží a/nebo poukazy dále třetím osobám.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

11.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový obchod (včetně fotografií propagovaného zboží a/nebo poukazů) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod. Přístup a užití internetového obchodu ze strany kupujícího v souladu s obchodními podmínkami je bezplatný.

12.2. Kupující není oprávněn při používání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Portál internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

12.3. Kupující užívá portál internetového obchodu na vlastní riziko. Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na portálu internetového obchodu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat kupujícího nebo jiné třetí osoby užívající portál internetového obchodu, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty. Veškeré informace zveřejňované na portálu internetového obchodu jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí prodávajícího, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Prodávající se rovněž zříká veškerých záruk, že přístup na portál internetového obchodu bude nepřerušený, bez závad a bezpečný. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup kupujícího nebo jiné 3. osoby k portálu internetového obchodu.

12.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

12.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do portálu internetového obchodu nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

12.6. Pokud je zahraniční osobou, která je plátcem DPH v zahraničí, je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu.

12.7. Kupující bere na vědomí, že pokud je zahraniční osobou, která je plátcem DPH v zahraničí (dle příslušných právních předpisů dané země), a jako takový si od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu zakoupí zboží a/nebo poukazy, je prodávající oprávněn vystavit mu daňový doklad na částku, která bude oproti kupujícím zaplacené částce snížena o částku odpovídající DPH v příslušné výši, tedy prodávající uplatní postup dle ust. § § 25 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. reverse charge). Kupující má v takovém případě vůči prodávajícímu právo na vrácení částky odpovídající částce ve výši DPH, kterou uhradil prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu, jako součást ceny za příslušné zboží a/nebo poukazy prodávajícího, a za tím účelem bude kontaktovat přímo prodávajícího. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů souvisejících s vrácením příslušné částky, zejména transakčních nákladů prodávajícího spojených s přeshraniční platbou a převodem mezi měnami (např. CZK do EUR), a o takové náklady snížit částku, kterou vrátí kupujícímu, s čímž kupující souhlasí. Vrácení částky odpovídající výši DPH a vystavení daňového dokladu v režimu tzv. reverse charge nebude možné, pokud kupující řádně neinformuje prodávajícího, že je zahraniční osobou a plátcem DPH.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží a/nebo poukazů (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

13.2. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží a/nebo poukazů použité v internetovém obchodě jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

13.3. Kupující provedením objednávky prohlašuje a zavazuje se, že zboží a/nebo poukazy kupuje pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám.

13.4. Všechny lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení zboží a/nebo poukazů, odstoupení od smlouvy apod.).

13.5. Prodávající za účelem vyřízení objednávky a plnění uzavřené kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v internetovém obchodě, který je dostupný na stránkách www.sayyes.cz.

13.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a/nebo poukazů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor v oblasti ochrany spotřebitele.

13.7. Prodávající tímto informuje kupujícího, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž kontaktní údaje nalezne na www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí.

13.8. Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.10. 2019.


Příloha č. 1

Reklamační řád

Společnost YES Distribuce s.r.o. , IČO: 069 31 944, se sídlem Italská 69, PSČ 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291572 (dále jen „společnost“), tímto reklamačním řádem informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době (dále také jen „reklamace“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

· Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.

· Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti pro prodej zboží a poukazů prostřednictvím internetového obchodu www.sayyes.cz.

· Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1. 10. 2019.

2. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

· Společnost odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:

- má vlastnosti, které si strany ujednaly, které společnost nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy,

- se hodí k účelu, který pro její použití společnost uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- vyhovuje požadavkům právních předpisů.

· Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

· Má-li věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

· Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

· Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

· Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

· Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

· Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

- u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

- vyplývá-li to z povahy věci.

3. MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

· Pro reklamaci doporučujeme zaslat zboží běžným balíkem na adresu: Italská 69, PSČ 120 00 Praha 2,
PSČ 120 00. Upozorňujeme, že dobírky nejsou přebírány.

· Společnost reklamaci přijme rovněž v kterékoliv pobočce.

4. PODMÍNKY A FORMA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

· Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupené věci v době 24 měsíců od převzetí.

· Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá společnost kupujícímu za to, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

· Zjistí-li kupující vadu zboží, musí tuto skutečnost sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Při zasílání reklamovaného zboží na adresu prodávajícího doporučujeme kupujícímu vyplnit a přiložit reklamační formulář dostupný na webových stránkách prodávajícího.

· Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to nejlépe předložením daňového dokladu, jeho kopie či jiným vhodným způsobem.

· Pro uplatnění reklamace je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží.

· Uplatnění reklamace je písemně zaznamenáno v reklamačním protokolu.

5. LHŮTA K VYŘÍZENÍ REKLAMACE

· Reklamaci společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

· O vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v reklamačním protokolu.

6. MOŽNOST ODVOLÁNÍ

· Pokud kupující není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, doporučujeme obrátit se na finančního ředitele společnosti, e-mailem na adresu finance@yesvisage.cz. Tím není nijak dotčeno právo zákazníka na mimosoudní či soudní přezkum.


Příloha č. 2

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Yes Distribuce s.r.o., Italská 69, Praha 2,PSČ 120 00

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží/poukazu: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Datum koupě (obdržení zboží/poukazu): …………….………………………….………………………………….

Číslo objednávky/účtenky: ………………………………………………………………………………………….

Jméno a příjmení kupujícího: ………………………………………………………………..……………………...

Adresa kupujícího: ………………………………………………………………………………………………….

Kontakt na kupujícího (telefon, email apod.): ………………………………………………………………………

Způsob vrácení poskytnutého peněžního plnění: …………………………………………………………………...

Datum: …………………………………………………………

Podpis kupujícího: …………………………………………….

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

rychlé
doručení
bezpečná
platba
bezpečný
obchod
4 výdejní
místa v ČR a SR